لیست تصاویر
ملات ضد اسید 100% تضمینی آترون

خصوصیات ملات ضد اسید

ملات ضد اسید دو جزئی و بر پایه ترکیبات معدنی سنگین پایداری فوق العاده در برابر انواع اسید های قوی معدنی و آلی، نمک ها، حلال ها، روغن ها و دیگر مواد شیمیایی و طبیعی خورنده . پایداری حرارتی تا دمای c°600 و همچنین عدم کاهش مقاومت مکانیکی تا دمای مذکور و مقاومت در برابر آب و رطوبت .

پوشش انواع سطوح بتنی و فلزی در معرض خوردگی شدید و نصب کاشی ضد اسید .

رنگ محلول کرم تا خاکستری

ویسکوزیته پس از میکس (سانتی پوآزدر c ° 25) تیسکوتروپ

چگالی گرم بر سانتی متر مکعب 7/1

زمان خشک شدن اولیه 5 ساعت

زمان خشک شدن عمقی 4 روز

زمان خشک شدن کامل 7 روز

نسبت اختلاط وزنی دو جزء جزء A پودر 3

جزءB مایع 1

حداقل دمای اجرا c°10

ضریب مصرف در یک مترمربع 10 کیلوگرم

استحکام فشاری MPa 45

سختی Shore D 84

استحکام کششی MPa 11

مقاومت حرارتی HDT C ° 600

استحکام خمشی MPa 13

مقاومت حرارتی عملی C ° 800

استن100٪ C°60 گلوکز اشباع C°120

اسید فرمیک 75٪ C°120 بنزین خالص C°120

آنیلین 100٪ C°140 اسید فسفریک خالص C°140

مواد نفتی و مشتقات آن C°140 اسید کلریدریک 37٪ C°140

بنزول100٪ C°100 تری کلرواتیلن اشباع C°140

اسید برمیک 25٪ C°100 آب اکسیژنه خالص C°140

بوتانول C°140 زایلن خالص C°140

کلروبنزول C°140 اسید سولفوریک(تمام غلظت ها) C°140

اسید کرمیک C°140 تتراکلرواتان خالص C°140

سیکلو هگزانول خالص C°140 ایزوپروپیل الکل خالص C°140

سیکلوهگزانون خالص C°140 اسید نیتریک 65٪ C°140

اسید استیک 96٪ C°140 متانول خالص C°120

استون خالص C°100 متیل استات خالص C°120

اتانول 96٪ C°140 متیلن کلراید اشباع C°80

اتبل استات خالص C°140 متیل اتیل کتون خالص C°140

پروکلرواتیلن اشباع C°140 بوتیل استات خالص C°120

دی کلرواتیلن اشباع C°140 آمیل الکل خالص C°120

فنل خالص C°120 گاز کلر C°120

خواص فیزیکی در c°25

خواص مکانیکی، حرارتی و الکترویکی

خواص شیمیایی ملات ضد اسید

حداکثر امکان اندازه گیری دما در حین خوردگی در آزمایشگاه c° 140 بوده و این عدد نشانگر حداکثر مقاومت محلول در محیط مزبور نیست .

نکات ایمنی : عدم اختلاط هر نوع حلال با محلول

جلوگیری از تماس محصول، با پوست بدن. در صورت تماس با پوست بدن آن را به وسیله حلال های نفتی زدوده و سپس به وسیله آب و صابون شستشو دهید .

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر